Home

Nabuurs Systeemgericht Werk biedt Training & Coaching aan instellingen en hulpverleners en Hulp aan Huis voor gezinnen.

Onder Systeemgericht werken versta ik dat de vraag van de cliënt niet geïsoleerd bekeken wordt, maar in samenhang met zijn/haar sociale omgeving. Als er sprake is van een probleem in een gezin of team dan heeft dat een negatief effect op de sociale omgeving. Wanneer iemand zich positief ontwikkeld heeft dat meestal een positief effect op de omgeving, dat weer versterkend werkt voor die persoon. Deze dynamiek van de sociale omgeving staat centraal in de visie waar ik vanuit werk. Alles staat in relatie tot elkaar en heeft effect op elkaar.

Om deze positieve ontwikkeling te realiseren biedt Nabuurs Systeemgericht Werk:  Hulp, Training & Coaching. Bij deze sessies is er een nauwe samenwerking met de cliënt. Hij staat centraal in zijn vraag en is eigenaar van de oplossing.  Binnen de analyse wordt naar het geheel gekeken, de onderlinge samenhang en krachten die er in het totale systeem zijn. Hiermee worden betere resultaten bereikt. Jarenlange ervaring in de praktijk zowel in uitvoering als management en het geven van trainingen maken dit tot een doordacht concept. Samen doen en samen oplossen!

boek tweede druk